Vzdělávání

 • Workshopy, semináře a konference (jednodenní a vícedenní) – aktuální klíčová témata oboru ošetřovatelství, za účasti více lektorů/odborníků z praxe, pro větší počet účastníků
 • Manažerské akademie – ucelené manažerské vzdělávání, zpravidla 11 nezávislých vzdělávacích dnů – Základní manažerské dovednosti, Time management, Stres management a syndrom vyhoření, Pozitivní leadership, Prokrastinace v manažerské praxi, Manažerská komunikace v praxi, Duševní hygiena manažerů apod.
 • Akademie řízení lidských zdrojů – jedná o zcela výjimečné komplexní vzdělávání v této oblasti – Nábor a výběr zaměstnanců, Adaptační proces, Mentoring, Hodnocení zaměstnanců, Motivace a odměňování, Péče o zaměstnance, Vzdělávání zaměstnanců, Propuštění zaměstnanců
 • Efektivní komunikace – komunikace jako základ úspěšné lidské činnosti, verbální a neverbální komunikace, umění naslouchat, umění efektivně komunikovat, hlavní zásady EK, EQ a její využit
 • Psychologie – emoční inteligence a její využití, zvládání stresů, syndrom vyhoření
 • Age management – zaměstnanec a věk, posuzování pracovní schopnosti, koncept AM – 8 pilířů, sociálně zodpovědný rozvoj lidských zdrojů, jak rozumět slaďování rodinného a pracovního života

Řízení lidských zdrojů

 • Komplexní zajištění výběru nejvhodnějšího uchazeče (včetně vypracování metodiky výběru, vypracování testů, procesní mapy výběrového řízení a vývojový diagram VŘ)
 • Diagnostika klíčových kompetencí – diagnostika klíčových manažerských kompetencí, test osobnostních typů – MBTI, test týmové role)
 • Implementace adaptačního procesu a mentoringu (provedení výběru vhodných zaměstnanců pro roli mentora, vypracování směrnice pro adaptační proces, příručky pro mentory a zaškolení mentorů)
 • Implementace zvolené metody hodnocení zaměstnanců (návrh vhodné metody hodnocení, vypracování směrnice pro hodnocení, příručky pro hodnotitele, zaškolení hodnotitelů)
 • Vypracování kompetenčních modelů pro zkvalitnění organizace práce organizace(pro klíčové pracovní pozice nebo jako generický model pro všechny obdobné pozice v organizaci, včetně zaškolení vedoucích zaměstnanců a provedení empirického výzkumu klíčových soft kompetencí, popř. i hard kompetencí)
 • Implementace konceptu age managementu v organizaci – použití age managementu je zejména v podpoře komplexního přístupu k řešení demografické situace na pracovišti, zahrnuje všechny věkové skupiny a opatření v rámci AM by měla zajistit, aby každý pracovník mohl využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Použití AM zahrnuje všechny věkové skupiny zaměstnanců

Řízení kvality

 • Komplexní implementace konceptu CSR – Společenská odpovědnost organizací (seznámení všech zaměstnanců organizace s cíly a důvody implementace tohoto konceptu, zaškolení týmu zpracovatelů, účast a metodické vedení na společných workshopech, při vypracování Sebehodnotící zprávy a Akčního plánu zlepšování, při přípravě organizace na Národní cenu ČR za jakost)

Audity a sociologické průzkumy

 • Manažerský audit
 • Průzkum spokojenosti klientů, zaměstnanců, včetně hodnocení 3600
 • Komplexní realizace „Mystery client“

Organizace akcí tzv. na „klíč“, dle požadavků organizace

 • Výročí organizace a oslava významných dnů
 • Vyhodnocení nejlepších zaměstnanců
 • Firemní večírky